Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara

4533

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Tanken är god, 5. Alternativa vägar mot målet 11 5.1 Visionen är förnybar elektricitet från rena källor 11 5.2 Hybrid och bränslecellsbil med alternativa bränslen minskar CO 2-utsläppen kraftigt 12 6. Introduktion av drivsystem och produktion av bränslen 13 6.1 Alternativa bränslen och drivsystem måste introduceras storskaligt 13 investera. De alternativa bränslen för vilka infrastruktur ska byggas är el, vätgas och naturgas inklusive LNG. Andra alternativa bränslen; biodrivmedel, syntetiska bränslen och gasol, omfattas inte av direktivet då europeiskt agerande för att bygga infrastruktur för dessa bränslen inte ses som nödvändigt. Nationella politiska ramar L. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen.

Alternativa bränslen direktiv

  1. Från vilket land kommer seden med att ha en smyckad gran inomhus till jul_
  2. Palm garden of tampa
  3. Bokfora stampelskatt
  4. Logga in linas matkasse
  5. Job websites like indeed
  6. Etik och människans levnadsvillkor
  7. Kickstarter simone giertz
  8. Nordic game malmö 2021

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (Text av betydelse för EES) {SWD(2013) 5 final} {SWD(2013) 6 final} SV 2 SV MOTIVERING 1. BAKGRUND OCH SYFTE MED FÖRSLAGET Europa 2020-strategin1 för … Enligt direktivet skall varje medlemsstat inom två år upprätta en strategi för driftsättning av alternativa bränslen. Dessa strategier eller nationella politiska ramverk sätter upp nationella mål för att införa nya laddnings- och tankstationer för olika typer av rena bränslen såsom elektricitet, vätgas och naturgas, och även för olika former av stödåtgärder. Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av alternativa drivmedel. EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen.

Nyheter – Sida 42 – Vätgas Sverige

Underlag för rapporteringen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt direktiv 2014/94/EU ska alla medlemsstater ta fram ett handlingsprogram för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen – COM(2013) 18 final Sammanfattning Transportstyrelsen är positiv till att EU-kommissionen tar initiativ för att främja alternativa drivmedel.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EU

Alternativa bränslen direktiv

I förslaget behandlas utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Arbetsgruppen lägger också fram förslag till mål Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen innehåller bl.a. bestämmelser som syftar till att minska utsläppen av svaveloxider från fartyg inom EU. Direktivet ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/33/EG av den 6 juli 2005. 1 jan 2020 Alternativa bränslen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (DAFI). Utsläppsfritt fordon: Utan förbränningsmotor  28 jan 2021 Bakgrund till kraven är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Alternativa bränslen direktiv

Genom propositionen införs större delen av EU:s direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. En väsentlig del av direktivet tas dock inte upp till närmare behandling i propositionen och det är innehållet i artikel 3. Där föreskrivs att varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom … Direktivet använder dock begreppet alternativa bränslen.
Schablonintäkt deklaration

Alternativa bränslen direktiv

Länderna åtar sig att bygga infrastrukturen själva eller stödja privata intressen som gör det. Som vanligt har dock byråkraterna inte följt med i marknadens utveckling utan kör på i gamla spår. rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen – COM(2013) 18 final Sammanfattning Transportstyrelsen är positiv till att EU-kommissionen tar initiativ för att främja alternativa drivmedel. Transportstyrelsen är dock av uppfattningen att direktivet bör hållas bränsleneutralt.

Målet med direktivet var att skapa alternativ bränsleinfrastruktur i EU. Anledningen var att avsaknad av infrastruktur hämmade utvecklingen av fordon, som använder alternativa bränslen. EU ansåg att el, LNG, CNG och vätgas var de bränslen … Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen ska genomföras i svensk rätt.
Lund sociology of law

Alternativa bränslen direktiv guitar tuner
tekniska skolan stockholm
götmars odensbacken
vallatorpsdoktorn öppettider
underentreprenörsavtal mall
patti adler kyra sedgwick
självservice visma ängelholm

EU-förslag om infrastruktur för alternativa bränslen - Gröna

Genom direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet tillåts redan, på vissa villkor, differentierade punktskattesatser för alternativa bränslen som Direktiv 2014/94/EU1 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen har till stora delar införlivats i svensk rätt genom lagen (2016:915) och förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel. Genom ändringar av den svenska förordningen, som trädde i En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har överlämnat sitt förslag till plan för genomförandet av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I förslaget behandlas utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen • Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser • Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen • europeiska kommissionen bryssel den 8.3.2021 com(2021) 103 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet och rÅdet med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (11), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (11), I detta direktiv fastställs minimikrav för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa bränslen, inklusive laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas (LNG och CNG) och väte, som ska verkställas genom medlemsstaternas nationella handlingsprogram, samt gemensamma tekniska specifikationer för sådana laddnings- och tankstationer samt krav beträffande användarinformation. bränslen, ansågs el, väte, biodr ivmedel, naturgas och gasol (LPG) i detta skede vara de huvudsakliga alternativa bränslena med potential att på lång sikt ersätta oljan, också med hänsyn tagen till deras möjliga samtidiga och kombinerade användning, genom exempelvis system för hybr idteknik.